ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data de data 27 de setembre de 2018.
 2. Pressa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. María Antònia Sancho Tomás.
 3. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 1413 a 1619 de 2018.
 4. Dació de compte de resolucions municipals contraries a les objeccions efectuades de conformitat amb el disposat a l’art. 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el expedient de modificació de crèdit nº 37/2018.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics del organisme autònom Antoni Torrandell.
 7. Proposta de la Batlia relativa a la dedicació parcial d’una regidora.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per atorgar el premi Dijous Bo 2018.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per la creació del Museu de l’Educació de les Illes Balears.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 4 del PGOU.
 11. Proposta de la Batlia per declarar les obres del CE Constància d’especial interès o utilitat municipal.
 12. Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
 13. Moció del grup municipal del Partit Popular per la construcció d’una rotonda a la confluència dels carrers Quarter, Sabaters i camí vell de Sencelles.
 14. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a l’adequació de la regla de despesa dels ens locals.
 15. Mocions urgents.
 16. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image