Tipus de convocatòria: ordinària
Data i hora: 23 de desembre de 2020, 12.30 h
Lloc: sala de plens
Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió plenària.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 26 de novembre de 2020.
 3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.380 al 1.573 de 2020.
 4. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2021.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el compte general corresponent a l’exercici 2019.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per al reconeixement extrajudicial de crèdits.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació del calendari fiscal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2020.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació definitiva del Reglament sobre assignacions econòmiques als grups polítics municipals.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la determinació de les dates de celebració de plens ordinaris durant l’any 2021.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 12 del PGOU d’Inca per a l’ampliació del sistema general viari del carrer del Puig de Massanella.
 14. Mocions urgents.
 15. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image