Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dilluns, dia 21 de maig de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 26 d’abril de 2018.
  2. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2018 per a la incorporació de part del superàvit de 2017.
  3. Proposta de la Batlia per a l’aprovació del conveni relatiu a una subvenció nominativa plurianual.
  4. Proposta de la Batlia per a la declaració d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal.

Compartir

Newsletter Image