Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 24 de novembre de 2022, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.
Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 27 d’octubre i 7 de novembre de 2022.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el calendari fiscal per a l’exercici de 2023.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la pròrroga del Conveni amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals, i d’altres ingressos de dret públic.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’ampliació del termini de devolució del préstec a favor de la Fundació Teatre Principal d’Inca.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servei de subministrament d’aigua i de sanejament d’aigües residuals i pluvials.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el Conveni amb el Govern de les Illes Balears per establir la gratuïtat del tercer d’educació infantil.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics de l’escola d’educació infantil municipal.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar provisionalment la Modificació puntual n. 14 del PGOU d’Inca, consistent en la prolongació del carrer de Guillem Cifre de Colònia fins al carrer del Quarter.
 11. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca, El PI – Proposta per les Illes, Ciudadanos, Partit Popular i dels regidors no adscrits Sr. Félix Sánchez Díaz i Sra. Sonia Franco Ruiz, amb motiu del dia 25 de novembre de 2022, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
 12. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Inca amb motiu del Dia Internacional de la Infància 2022.
 13. Mocions urgents.
 14. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2022.
 15. Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del tercer trimestre de 2022.
 16. Dació de compte de l’informe de l’interventor municipal sobre la comptabilitat i justificació de les assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.
 17. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.000 al 2.131 de 2022.
 18. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 19, 26 i 27 d’octubre de 2022, i dels dies 3 i 9 de novembre de 2022.
 19. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image