Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial, a les 19.30 hores del dijous dia 30 de maig de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25 i 29 d’abril de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 591 al 750 de 2019.
 3. Dació de compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost del primer trimestre de 2019.
 5. Dació de compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2019.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 12/2019.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2019 de l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir.
 8. Proposta de la Batlia per a la ratificació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal d’Inca.
 9. Proposta de la Batlia en relació amb la classificació professional del personal laboral.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de les bases de subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes.
 11. Mocions urgents.
 12. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image