Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous 25 de maig de 2017 en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 27 d’abril de 2017.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 543 al 693 de 2017.
 3. Dació de compte de les resolucions núm. 557, 625 i 683/2017 de l’Ajuntament, 8 i 29/2017 del IMAF, 11/2017 de Llar d’Infants “Toninaina” i núm. 9/2017 de l’Escola de Música Antoni Torrandell, contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dació de compte de l’estat de liquidació del pressupost i de l’estat de Tresoreria del Ajuntament i els seus organismes autònoms a data 31 de març de 2017 (Estat de liquidació del pressupost).
 5. Dació de compte de la comunicació realitzada al Ministeri d’Hisenda del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2017 (Documentació remesa al MINHAP)
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el pla econòmic financer per als exercicis 2017 i 2018 (Pla Economicofinancer 2017/18 – versió simplificada).
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar l’Ordenança de patrocini.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2017, amb la modalitat de suplement de crèdit, i la modificació de les bases d’execució.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2017, amb la modalitat de crèdit extraordinari, i modificació de les bases d’execució.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a esportistes individuals
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a clubs esportius.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions en matèria de projectes d’entitats veïnals.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a temps lliure.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a alumnes d’escoles d’estiu.
 15. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats socials.
 16. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per canviar la denominació als auxiliars de geriatria de la Residència Miquel Mir.
 17. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per instar el Consell de Mallorca a la rectificació d’una errada material en el Pla Territorial, relativa a la cartografia que delimita el sòl rústic protegit.
 18. Moció del grup municipal del Partit Popular relativa la dinamització comercial d’Inca.
 19. Mocions urgents.
 20. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image