Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 26 de març de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 27 de febrer de 2020.
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 173 al 279 de 2020.
  3. Dació de compte de la liquidació del pressupost de 2019.
  4. Dació de compte de les resolucions de la Batlia contràries a les objeccions formulades, de conformitat amb l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  5. Proposta de la Batlia per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.
  6. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 7/2020.
  7. Proposta de la Batlia per a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’avaluació d’edificis i altres serveis urbanístics.
  8. Proposta de la Batlia per posar terrenys a disposició de l’Agència Balear de l’Aigua i de Qualitat Ambiental per a l’ampliació de la depuradora.
  9. Mocions urgents.
  10. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image