Sessió ordinària de Ple que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dia 26 de maig de 2016, en primera convocatòria, i en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 d’abril de 2016.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 430 al 528 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia núm. 453 i 494/2016, i núm. 23/2016 de la Presidència de l’IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dació de compte de l’estat de liquidació del pressupost de despeses i ingressos, i estat de Tresoreria de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms
 5. Dació de compte del període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2015
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 6/2016
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 7/2016
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 de l’IMAF i la modificació de les seves bases d’execució
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la plantilla de funcionaris, catàleg i relació de llocs de feina per a la creació d’una plaça d’arquitecte
 10. Proposta de la Batlia relativa al rebuig de qualsevol obstacle de la corporació municipal a aquelles mesures que suposin un obstacle a l’estat de benestar de les persones dependents, jubilades, siguin o no pensionistes i totes aquelles en risc d’exclusió social
 11. Proposta de la Batlia relativa a la sol·licitud al Govern d’Espanya de la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantí-balear com a zona d’especial protecció d’importància per al Mediterrani (ZEPIM) del conveni de Barcelona i a la sol·licitud d’aplicació d’un règim preventiu de protecció en aquesta àrea i mesures de reducció del soroll submarí
 12. Proposta de la Batlia relativa a l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca a l’Alianza Mar Blava
 13. Proposta de la Batlia relativa al compromís per aconseguir una llei per a la declaració del Mediterrani espanyol, com a zona de prospeccions lliure d’hidrocarburs
 14. Mocions urgents.
 15. Precs i preguntes.

A partir d’aquesta data teniu a la vostra disposició, a la Secretaria General de l’Ajuntament, els antecedents relacionats amb els assumptes que figuren al’ordre del dia de la convocatòria.

Inca, 23 de maig de 2016

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

Compartir

Newsletter Image