Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 6 de setembre de 2018 en primera convocatòria i en segona d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de data 26 de juliol de 2018.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.117 al 1.260 de 2018.
 3. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2018.
 4. Dació del compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de 2018.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 30/2018.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per tal d’aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions “llengua catalana àmbit econòmic”.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 del PGOU.
 8. Proposta de la Batlia per canviar l’hora del Ple ordinari del mes de setembre.
 9. Moció del grup municipal d’El Pi-Proposta per les Illes contra la limitació per a la construcció de nous habitatges que preveu el projecte de Llei agrària.
 10. Moció del grup municipal d’El Pi-Proposta per les Illes per a la suspensió cautelar de la celebració de la festa denominada Birracruzis.
 11. Mocions urgents.
 12. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image