Tipus de convocatòria: extraordinària.
Data i hora: dijous 17 de març de 2022 / 13.30 h.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Compartir

Newsletter Image