Tipus de sessió: ordinària

Data: 27 de setembre de 2018

Hora: 10.00 h

Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 6 de setembre de 2018.
 2. Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Gabriel Frontera Borrueco i de les renúncies anticipades de la Sra. Aina Ferrer Torrens i del Sr. Miquel Pieras Villalonga.
 3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.261 a 1.412 de 2018.
 4. Dació de compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de les bases d’execució del pressupost.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018 de l’OA Residència Miquel Mir.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a esportistes.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions d’Eramus.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de l’Ordenança fiscal de clavegueram.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la declaració de les obres a l’Hospital d’Inca d’especial interès o utilitat municipal.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la declaració de les obres d’Amadip Esment d’especial interès o utilitat municipal.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la reubicació de la secció 4 del districte electoral núm. 3.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació de la modificació puntual núm. 9 del PGOU per al canvi de qualificació a espai lliure públic d’una zona del casc antic situada entre els carrers de Martí Metge i el Teatre.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal dels horaris d’obertura i tancament d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives.
 15. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial del Reglament del Consell de Joventut.
 16. Mocions urgents.
 17. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image