Convocatòria de SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS 30 de març de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 23 de febrer de 2017.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 184 al 363 de 2017.
 3. Dació de compte de les resolucions núm. 205 i 343/2017 de l’Ajuntament, núm. 16/2017 de l’OA IMAF i núm. 7/2017 de l’OA Toninaina, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit extraordinari núm. 4/2017.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la cessió de l’ús dels terrenys i instal·lacions de la depuradora municipal a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
 7. Proposta de la Batlia per al suport al manifest “per a la reforma del sistema de finançament”.
 8. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la nova ronda.
 9. Moció del grup municipal de MÉS per Inca relativa a la cogestió aeroportuària.
 10. Moció del grup municipal de MÉS per Inca relativa a la defensa de la llibertat d’expressió.
 11. Moció del grup municipal del Partit Popular relativa a la variant nord d’Inca.
 12. Mocions urgents.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image