En el Ple Ordinari de maig, destaquen un seguit de punts.

En primer lloc, en l’àmbit econòmic, hi ha l’aprovació inicial de la modificació de l’Annex I de les bases d’execució del pressupost general. A més, es modifica el pla estratègic de subvencions per l’exercici 2022 i l’ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. També s’aprova inicialment l’ordenança reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.

En matèria de medi ambient i model de ciutat, queda aprovat inicialment la modificació puntual núm. 13 del PGOU consistent en la creació d’un sistema general de comunicació i infraestructura de transport per dur a terme l’abaixador del tren.

En qüestions socials, es dictamina l’elecció de les festes locals per a l’any 2023.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image