En el Ple ordinari de maig, destaquen un seguit de punts.

En primer lloc, en l’àmbit econòmic, hi ha l’aprovació inicial de la modificació de l’annex I de les bases d’execució del pressupost general. A més, es modifica el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 i l’Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. També s’aprova inicialment l’Ordenança reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.

En matèria de medi ambient i model de ciutat, queda aprovada inicialment la Modificació puntual núm. 13 del PGOU, consistent en la creació d’un sistema general de comunicació i infraestructura de transport per dur a terme el baixador del tren.

En qüestions socials, es dictamina l’elecció de les festes locals per a l’any 2023.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image