Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2018
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 45 al 243 de 2018
 3. Dació de compte de resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost
 5. Dació de compte del període mitjà de pagament del quart trimestre de 2017
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la venda de llibres, publicacions, edicions impreses i productes audiovisuals
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a espectacles i actuacions culturals programades
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per delegar a la Junta de Govern la competència sobre establiment o modificació dels preus públics
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la cessió d’una parcel·la municipal destinada a centre d’inserció sociolaboral, escola professional i habitatges tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 del PGOU
 11. Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona
 12. Proposta de la Batlia per a l’adhesió a la declaració de l’any 2018 com a Any Josep Maria Llompart
 13. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes a favor d’un canvi legal per possibilitar l’ampliació dels habitatges legals en sòl rústic
 14. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per la igualtat salarial entre dones i homes
 15. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa al sistema públic de pensions
 16. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca per dotar els municipis d’una vertadera autonomia fiscal i d’un major i millor finançament, i regulació de bonificacions
 17. Mocions urgents
  1. Moció del grup municipal del PP sobre la defensa de la caça a Mallorca
  2. Moció del grup municipal del PP sobre el Dia Internacional de la Dona
 18. Precs i preguntes

 

Compartir

Newsletter Image