Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 14 de setembre de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 27 de juliol de 2023.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost i la Modificació de crèdit núm. 10.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre la suspensió de l’Ordenança reguladora dels preus públics de l’escola municipal d’educació infantil.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2023.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions d’escoles d’estiu o de vacances, oci i temps lliure.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per adjudicar el contracte del servei de neteja viària.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per proposar el nomenament d’ajuntaments com a vocals al Consejo Territorial de la Propiedad Immobiliaria.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar una regidora en la situació de dedicació exclusiva.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre les festes locals per a l’any 2024.
 11. Moció del grup municipal del Partit Popular per permetre l’aparcament davant els guals dels vehicles autoritzats pels propietaris de la seva llicència.
 12. Moció del grup municipal VOX INCA a favor dels ciutadans damnificats per l’okupació a Inca.
 13. Moció del grup municipal de Més per Inca de rebuig a l’agressió sexual del president de la Real Federación Española de Fútbol, així com de compromís d’aquest Ajuntament en la promoció de la igualtat a l’esport, i en la implementació de protocols per evitar el sexisme i les agressions sexuals en l’àmbit esportiu.
 14. Moció del grup municipal de Més per Inca en defensa de la llengua catalana.
 15. Mocions urgents.
 16. Dació de compte de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2023.
 17. Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del segon trimestre de 2023.
 18. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.780 al 2.127 de 2023.
 19. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 19 i 26 de juliol, i 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost de 2023.
 20. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image