Tipus de convocatòria: ordinària

Data i hora: 27 de maig de 2021, a les 19.30 hores

Lloc: sala de plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 29 d’abril de 2021.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de 2021 i la modificació de crèdit núm. 8/2021.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2021.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions de llibres de text.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de la relació de llocs de feina mitjançant adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional.
 7. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per al sosteniment dels centres del primer cicle d’educació infantil.
 8. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos sobre el 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones.
 9. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE sobre el 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia.
 10. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Unidas Podemos relativa a la situació de la Franja de Gaza.
 11. Moció del grup municipal de VOX Inca sobre proposta d’activitats per a l’any dedicat a les persones amb síndrome de Down.
 12. Moció del grup municipal de MÉS per Inca contra el maltractament animal.
 13. Mocions urgents.
 14. Dació de compte de l’execució pressupostària referent al primer trimestre de l’exercici 2021.
 15. Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del primer trimestre de 2021.
 16. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 464 al 672 de 2021.
 17. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 21 i 28 d’abril, 5 i 12 de maig de 2021.
 18. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image