Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 27 d’abril de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de març de 2023.
 2. Dació de compte de l’escrit presentat pel regidor Sr. Francisco Pol Alorda, mitjançant el qual abandona el grup municipal de Vox Actúa Baleares i passa a la condició de regidor no adscrit.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment el Reglament de l’Escola d’Educació Infantil Toninaina.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per proposar a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat la concessió de la Creu al Mèrit Policial, amb distintiu blanc, a policies locals.
 5. Moció de la regidora no adscrita Sra. Sonia F. Franco Ruiz per a la recuperació i posada en valor de la Gran Via de Colom, com a eix neuràlgic de l’activitat econòmica, comercial i social d’Inca.
 6. Mocions urgents.
 7. Dació de compte de les resolucions de la Batlia contràries a les objeccions efectuades dins l’any 2022.
 8. Dació de compte dels informes definitius de control financer derivats dels plans anuals de control financer de 2022 i 2021.
 9. Dació de compte de la modificació del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2023.
 10. Dació de compte de l’informe-resum de les actuacions de control realitzades per l’òrgan interventor relatives als plans de control dels anys 2021 i 2022.
 11. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 654 al 949 de 2023.
 12. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 22 i 29 de març, 5 i 13 d’abril de 2023.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image