Tipus de convocatòria: ordinària
Data i hora: 29 d’octubre de 2020, 19.30 h
Lloc: sala de plens

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.059 al 1.209 de 2020.
 3. Dació de compte de la modificació del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2020.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació del complement específic de la Policia Local.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions en matèria esportiva.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de la proposta de convocatòria per a l’atorgament de subvencions als clubs esportius locals.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de la proposta de convocatòria per a l’atorgament de subvencions a esportistes locals.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per a l’aprofitament del domini públic.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’acceptació de la proposta d’adjudicació en el procediment per a la contractació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a la posada a disposició de terrenys per a l’ampliació de la depuradora.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 1 del Catàleg.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 11 del PGOU.
 13. Proposta de la Batlia per a la participació a la convocatòria dels premis autonòmics de voluntariat IB 2020, mitjançant el projecte INCA REPUNTA.
 14. Proposta de la Batlia per a l’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.
 15. Moció del grup municipal de MÉS per Inca de suport a les demandes de l’Associació de Jubilats amb més de 40 anys cotitzats.
 16. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos amb motiu del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones.
 17. Mocions urgents.
 18. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image