Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous 27 de juliol de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 de juny de 2017.
 2. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Francisco José Verdejo Pérez.
 3. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 874 a 1.075 de 2017.
 4. Dació de compte de les resolucions núm. 941 i 1041/2017 de l’Ajuntament, contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2017.
 6. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 14/2017 per tal d’incorporar part del superàvit de 2016.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient núm.  3/2017.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2017.
 9. Proposta de la Batlia per a la supressió de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física (IMAF).
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la declaració en dedicació parcial d’un regidor.
 11. Proposta de la Batlia per a la sol·licitud al Consell de Mallorca de l’assumpció de la titularitat i gestió del servei de la Residència Miquel Mir.
 12. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de les bases del Premi Dijous Bo 2017.
 13. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de les bases de subvencions a les AMIPA.
 14. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de les bases de subvencions de llibres de text.
 15. Proposta de la Batlia per a la modificació de l’art. 13 del conveni del personal laboral.
 16. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’inici de l’expedient de concessió demanial d’una parcel·la municipal per a la construcció, la instal·lació i l’explotació d’un complex sociocultural i recreatiu.
 17. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació del conveni amb el Consorci de Transports de Mallorca per a la creació d’un centre intermodal, per a la modificació de l’estació d’autobusos i habilitació del pàrquing soterrat de la plaça d’Antoni Mateu
 18. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació de l’avanç del pla especial de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART), façana d’Inca.
 19. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 7 del PGOU.
 20. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva de la modificació de l’ús de la planta baixa de l’edifici situat a la plaça del Lledoner.
 21. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la declaració de determinades obres de l’IBISEC a l’IES Berenguer d’Anoia d’especial interès i utilitat municipal.
 22. Proposta de la Batlia per a l’adhesió a l’estratègia local per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 23. Mocions urgents.
 24. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image