Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 27 de gener de 2022, a les 19.30 hores.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
  2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 23 de desembre de 2021.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar en la situació de dedicació exclusiva una regidora.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar definitivament la modificació núm. 11 del PGOU.
  5. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos per a la retirada de la simbologia franquista al municipi d’Inca.
  6. Mocions urgents.
  7. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.048 al 2.169 de 2021 i de l’1 al 104 de 2022.
  8. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 15, 22 i 30 de desembre del 2021, i de 5 i 12 de gener de 2022.
  9. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image