• Tipus de convocatòria: ordinària.
 • Data i hora: 8 de setembre de 2022, a les 19.30 hores.
 • Lloc: sala de plens.
 • Assumptes de la convocatòria:
  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 21 de juliol de 2022.
  2. Dació de compte dels escrits presentats pel regidor Sr. Félix Sánchez Díaz i la regidora Sra. Sonia Francisca Franco Ruiz, mitjançant els quals abandonen el grup municipal del Partit Popular i passen a la condició de regidor i regidora no adscrits.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d’aigua i de sanejament d’aigües residuals i pluvials.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la suspensió de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i la realització d’activitats de les escoles d’educació infantil municipals en el tercer cicle d’educació infantil.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions a esportistes locals.
  7. Moció del grup municipal del Partit Popular contra l’ocupació il·legal i per millorar la convivència veïnal, i la protecció de la seguretat de les persones i les coses en les comunitats de propietaris.
  8. Mocions urgents.
  9. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.300 al 1.562 de 2022.
  10. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 15, 20 i 27 de juliol, i de 3, 10, 17 i 24 d’agost de 2022.
  11. Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària del segon trimestre de 2022.
  12. Dació de compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de 2022.
  13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image