Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous 30 de juny de 2022, a les 19.30 hores.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 26 de maig, 20 i 22  de juny de 2022.
  2. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la Modificació puntual núm 4 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
  3. Dictamen de la Comissió de Ciutadania i Drets Socials per aprovar les bases i la convocatòria del Premi Dijous Bo 2022.
  4. Moció del grup municipal de Vox-Inca per a la instal·lació de bancs per a persones amb mobilitat reduïda i amb cadira de rodes.
  5. Mocions urgents.
  6. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 889 al 1.191 de 2022.
  7. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 18 i 25 de maig, i d’1, 8 i 15 de juny de 2022.
  8. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image