Sessió ordinària del ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 27 de febrer de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de gener de 2020.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 29 al 172 de 2020.
 3. Dació de compte del estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2019.
 4. Dació de compte del període mitjà de pagament del quart trimestre de 2019.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2020.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament l’Ordenança fiscal reguladora a l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per resoldre el recurs de reposició interposat contra l’aplicació, al personal funcionari, dels fons addicionals de 2019.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per adjudicar el contracte de serveis de teleassistència.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació núm. 10 del PGOU.
 11. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca relativa a l’antic centre d’especialitats del Blanquer.
 12. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca per dotar el municipi d’una vertadera autonomia fiscal i d’un major i millor finançament i regulació de bonificacions.
 13. Moció del grup municipal del Partit Popular de suport als pagesos de les IIles Balears.
 14. Moció del grup municipal de Més per Inca de rebuig a l’ampliació de l’aeroport de Son San Joan.
 15. Moció del grup municipal del Partit Popular relativa a l’explotació de menors.
 16. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos per garantir la igualtat de tracte entre parelles de fet i casades en l’accés a la pensió de viduïtat.
 17. Moció dels grups municipals de Socialistes d’Inca, Partit Popular, Independents d’Inca, Més per Mallorca, Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unidas Podemos amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
 18. Moció dels grups municipals de Socialistes d’Inca, Mes per Inca, Pi-Proposta per les Illes i Unidas Podemos per a la declaració del claustre de Sant Domingo com a espai de memòria i reconeixement democràtic.
 19. Moció dels grups municipals.
 20. Mocions urgents.
 21. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image