1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple
  2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de dia 23 de juliol de 2020
  3. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost del segon trimestre 2020
  4. Dació de compte del periode mig de pagament del segon trimestre 2020
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de la proposta d’estructura de costos i la fórmula de revisió de preus del proper contracte del servei de neteja viària
  6. Moció del Grup municipal Més per Inca per a la modificació del fons de reconstrucció econòmica i social de les entitats locals
  7. Mocions urgents
  8. Precs i preguntes

Compartir

Newsletter Image