Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 26 de gener de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 22 de desembre de 2022.
 2. Dació de compte de l’escrit presentat pel regidor Sr. Gori Ferrà Frau, mitjançant el qual abandona el grup municipal de Proposta per les Illes i passa a la condició de regidor no adscrit.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament el Reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per reajustar les anualitats del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per reajustar les anualitats del contracte del Servei de Teleassistència.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar que les obres a realitzar per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals al CEIP Llevant són d’especial interès o utilitat municipal.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la Modificació puntual n. 6 del Catàleg d’elements d’interès artístic, ambiental i patrimoni històric, per incorporar nous elements a protegir al pou de Can Pere Frare.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar definitivament la Modificació puntual n. 4 del Catàleg d’elements d’interès artístic, ambiental i patrimoni històric, per incorporar un nou element consistent en el refugi subterrani antiaeri del Quarter General Luque.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment el Catàleg de camins públics rurals del terme d’Inca.
 10. Mocions urgents.
 11. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.278 al 3.153 de 2022 i de l’1 al 88 de 2023.
 12. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 14, 22 i 29 de desembre de 2022, i de 4 i 11 de gener de 2023.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image