Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 26 de maig de 2022, a les 19.30 hores.
Lloc: sala de plens.

Assumptes de la convocatòria:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 28 d’abril i 6 de maig de 2022.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’annex I de les bases d’execució del pressupost general, i per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdits núm.  7.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació puntual núm. 13 del PGOU consistent en la creació d’un sistema general de comunicació i infraestructura de transport per dur a terme el baixador del tren.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’elecció de les festes locals per a l’any 2023.
 9. Mocions urgents.
 10. Dació de compte dels Decrets de la Batlia del núm. 699 al núm 888 de 2022.
 11. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 21 i 27 d’abril, i 4 i 11 de maig de 2022.
 12. Dació de comptes de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2022.
 13. Dació de comptes del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2022.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image