Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 30 de març de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.
Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 23 de febrer de 2023.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la Modificació de crèdit núm. 2/2023.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals, per a l’any 2023.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a esportistes locals, per a l’any 2023.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la concessió de felicitacions a policies locals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar provisionalment el Pla Especial per al Desenvolupament de l’ART de la Façana d’Inca.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment el Pla de Gestió de l’Arbrat d’Inca.
 8. Moció del grup municipal del Partit Popular per reanomenar el Palau Municipal d’Esports com «Joan Sastre Morro».
 9. Moció del grup municipal del Partit Popular sobre la posada en valor del llegat jueu i xueta a la ciutat d’Inca.
 10. Mocions urgents.
 11. Dació de compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i de la Fundació Teatre Principal, exercici 2022.
 12. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 311 al 653 de 2023.
 13. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 15, 22 i 28 de febrer, i 8 i 15 de març de 2023.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image