Sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament que tendrà lloc a la sala de plens a les 13.30 hores del dia 11 de desembre de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Ratificació de la urgència del Ple
  2. Proposta de la Batlia per incorporar part del superàvit de l’any 2016 mitjançant la modificació de crèdit núm. 34/2017

A partir d’aquesta data teniu a la vostra disposició, a la Secretaria General de l’Ajuntament, els antecedents relacionats amb els assumptes que figuren en l’ordre del dia de la convocatòria.

Compartir

Newsletter Image