Data: 22 de juliol de 2021, a les 12.30 hores, a la sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 24 de juny de 2021.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 12/2021.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 13/2021.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per al reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2, relatiu a la relació de comptes núm. 51.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per suspendre parcialment la concessió de l’explotació del mercat municipal permanent i de l’aparcament en l’edifici del Mercat Cobert.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Catàleg de patrimoni del PGOU.
 9. Moció del grup municipal de VOX Inca relativa a la visibilitat de les mocions aprovades pel Ple.
 10. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per la commemoració del Desastre d’Annual.
 11. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, Partit Popular, MÉS per Inca, PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos en defensa del servei públic de correus.
 12. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos per a la implantació de mesures especials contra les violències masclistes en els mesos d’estiu durant la celebració d’esdeveniments.
 13. Mocions urgents.
 14. Dació de compte de l’execució i resultat de control del Pla d’Acció 2020.
 15. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 908 al núm. 1.124 de 2021.
 16. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 16, 23 i 30 de juny, i de 7 de juliol de 2021.
 17. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image