Sessió ordinària de Ple que tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament a les 19.30 hores del dijous dia 22 de març de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 22 de febrer de 2018.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 244 al 453 de 2018.
 3. Dació de compte de resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dació de compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda relatiu a la no-disponibilitat de crèdits.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de subvencions per al foment de l’ocupació per a l’any 2018.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per declarar les obres a realitzar a l’IES Berenguer d’Anoia d’especial interès o utilitat municipal.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar definitivament l’estudi de detall del solar situat al carrer de Joan d’Àustria, dins l’àmbit del Quarter General Luque.
 10. Proposta de la Batlia per a la declaració institucional relativa a la millora en la regulació del lloguer de vehicles turisme amb conductor (VTC).
 11. Proposta del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per a la garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes.
 12. Mocions urgents.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image