Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 h del dijous dia 31 de gener de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 20 de desembre de 2018.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.077 al 2.224 de 2018 i del núm. 1 al 24 de 2019.
 3. Dació de compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de preus públics de l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats veïnals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions de temps lliure 2019.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal del Cementeri i sanitat mortuòria.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d’Acció Social.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
 11. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per a la garantia del subministrament elèctric i reconversió de la central Es Murterar.
 12. Mocions urgents.
 13. Precs i preguntes.

 

Compartir

Newsletter Image