Sessió ordinària de Ple que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial, dijous dia 25 d’abril de 2019, a les 19.30 hores, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 de març i i 1 d’abril de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 436 al 590 de 2019.
 3. Dació de compte de la renúncia anticipada al càrrec de regidora de la Sra. María Isabel García Buades.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases de les subvencions a entitats socials.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases de les subvencions a AMIPAS.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases de les subvencions ERASMUS+.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la interposició de l’acció de divisió de cosa comú sobre els terrenys del Constància i del Sallista.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’inici d’expedient d’execució subsidiària de les deficiències del Mercat Cobert.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la cessió d’un solar municipal a l’IBAVI per a la construcció d’habitatges de protecció pública.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a l’aprovació del conveni amb el Consell de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Esports per a l’aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport.
 12. Proposta de la Batlia per felicitar agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local per una intervenció.
 13. Proposta de la Batlia per felicitar els agents de la Policia Local components de la Unitat de Prevenció.
 14. Proposta de la Batia per a l’adhesió al Pacte d’Alcaldes/desses pel clima i l’energia.
 15. Mocions urgents.
 16. Precs i preguntes.

 

Compartir

Newsletter Image