Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 11 hores del divendres dia 28 de juny de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 15 de juny de 2019.
 2. Dació de compte dels escrits aportats pels diferents partits polítics i coalicions que es varen presentar a les eleccions per constituir-se en grups municipals i designació de portaveus.
 3. Dació de compte de les següents resolucions de la Batlia:
  1. Nomenament de tinents de batle i modificació de nomenament.
  2. Constitució de la Junta de Govern, designació dels seus membres i periodicitat, i modificació de composició.
  3. Delegació de competències del batle a la Junta de Govern.
  4. Nomenament de regidors/ores delegats/ades i modificació de delegació.
  5. Nomenament de personal eventual.
 4. Proposta de la Batlia per a la creació, la composició i les competències de les comissions informatives municipals permanents.
 5. Proposta de la Batlia per delegar competències del Ple a la Junta de Govern.
 6. Proposta de la Batlia per determinar la periodicitat de les sessions del Ple.
 7. Proposta de la Batlia per constituir la Junta de Portaveus municipals.
 8. Proposta de la Batlia per nomenar representants de l’Ajuntament a diferents organismes i institucions.
 9. Proposta de la Batlia per determinar l’assignació econòmica als grups polítics municipals.
 10. Proposta de la Batlia per aprovar les indemnitzacions per assistències a sessions dels regidors.
 11. Proposta de la Batlia per aprovar les dedicacions exclusives i parcials, i les seves retribucions.
 12. Proposta de la Batlia per a la determinació del personal eventual i la modificació de la seva plantilla.

Compartir

Newsletter Image