Sessió ordinària del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS, dia 19 de desembre de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 de novembre i 12 de desembre de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.907 al 1.999 de 2019.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern relatiu al Pla Anual de Control Financer per a l’any 2020.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal de resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal de resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per tal d’incoar expedient de nomenament de Fill Adoptiu al Sr. Antoni Pons Sastre.
 7. Proposta de la Batlia per a la modificació a determinats mesos de 2020 del dia de celebració de les sessions plenàries ordinàries.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació definitiva de l’Estudi de detall de la illeta de la Residència Miquel Mir.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a la sol·licitud al Consell de la Declaració de bé d’interès cultural del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger.
 10. Moció del grup municipal del Pi-Proposta per les Illes Balears per a la publicació anual de balanços fiscals i per un model de finançament autonòmic.
 11. Mocions urgents.
 12. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image