Convocatòria de la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS, dia 29 de setembre de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 8 de setembre de 2016
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 907 al 981 de 2016
  3. Dació de compte de la resolució de la Batlia núm. 974/2016 i de la 63/2016 de la Presidència de l’IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
  4. Proposta de la Batlia per aprovar el compte general de l’exercici 2015
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a clubs locals, corresponent a l’anualitat de 2016
  6. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca contra la retallada de drets que plantegen el TTIP, TISA i CETA
  7. Moció dels grups municipals d’Independents d’Inca (INDI) i Proposta per les Illes (EL PI) per avançar cap a una mobilitat sostenible mitjançant els carrils bici i vials per a vianants
  8. Mocions urgents
  9. Precs i preguntes

Compartir

Newsletter Image