Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de plens a les 19.30 hores del dijous, dia 25 de gener de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent, ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 21 de desembre de 2017
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.821 al 1.976 de 2017 i de l’1 al 44 de 2018
 3. Dació de compte de resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar l’Ordenança reguladora dels preus públics de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per declarar l’interès o la utilitat municipal de les obres a realitzar en el CEPA Francesc de Borja Moll
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants d’Inca
 8. Proposta de la Batlia per obtenir el segell “Inca Ciutat Amiga de la Infància”
 9. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a l’adequació de la regla de despesa dels ens locals
 10. Mocions urgents
 11. Precs i preguntes

 

Compartir

Newsletter Image