Convocatòria de SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS, dia 28 d’abril de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 31 de març de 2016 (+).
 2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 287 a 429 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia núm. 314, 390 i 429/2016 i 19/2016 de la Presidència de l’IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’art. 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (+).
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2016 per incorporar el superàvit (+).
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2015 i anteriors (+).
 6. Proposta del President de la Fundació Residència Miquel Mir per a l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2015 i anteriors(+).
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’adhesió al conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca i Ecovidrio (+).
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’adhesió al conveni entre el Consell de Mallorca i Ecoembes (+).
 9. Moció del grup municipal Més per Inca de rebuig a les mesures coercitives del Ministeri d’Hisenda i a favor d’un nou model de finançament (+).
 10. Mocions urgents.
 11. Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en línia al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Inca

Compartir

Newsletter Image