L’Ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de l’Ajuntament d’Inca estableix importants bonificacions per a les obres que tenguin per objecte exclusiu la rehabilitació d’edificis. «D’aquesta manera volem impulsar les obres de rehabilitació i restauració dels habitatges, i contribuir així que es mantinguin en bon estat de conservació els immobles de la ciutat», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, l’Ordenança estableix un descompte del 25 % de la quota, si el cost de l’obra és de fins a 300.000 euros. L’impost es redueix un 10 % si l’import del projecte de rehabilitació es troba entre els 300.000 i els 1.000.000 euros. En canvi, si el cost dels treballs ascendeix a més d’1.000.000 euros, s’aplica una bonificació del 5 % de l’impost.

En aquest sentit, cal destacar que l’atorgament del descompte requereix la seva sol·licitud expressa. Després l’Ajuntament revisa el projecte presentat per tal d’aprovar la bonificació, la qual s’aplica directament sobre l’import de l’impost.

De forma paral·lela, l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres estableix moltes altres bonificacions. Així, per exemple, es redueix la quota un 95 % sobre el pressupost d’execució en les partides que incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum. D’altra banda, s’aplica una bonificació del 90 % en les obres destinades a l’accés i habilitació de l’immoble per a persones amb diversitat funcional, entre altres supòsits.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image