L’Ajuntament d’Inca manté la seva política de bonificacions i, any rere any, realitza algunes millores per tal d’incrementar els beneficis fiscals en el pressupost per al pròxim any. Així doncs, les ordenances fiscals per aquest any preveuen uns incentius per un valor total de 776.654,27 euros.

D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer manté també derogada la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, la qual cosa suposa una minoració de la recaptació de 33.577,54 eutros. A més a més, durant el 2021 els taxis i quioscos de la capital del Raiguer tampoc han pagat aquesta taxa municipal d’ocupació de la via pública, això suposa una reducció total de 2.862,73 euros.

Pel que fa a l’impost de béns immobles (IBI), l’import bonificat ascendeix a 40.925 euros. En aquest cas, s’apliquen reduccions per a famílies nombroses, béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, i els immobles que hagin instal·lat sistemes generals, entre altres.

Així mateix, durant 2021 s’apliquen també bonificacions en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per valor de 335.064 euros. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, i que tenguin reconeguda la minusvalidesa en grau igual o superior al 33 %, i els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola estan exempts de pagar aquest impost. També tenen bonificacions els vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys i els vehicles elèctrics, entre altres.

D’altra banda, també existeixen bonificacions fiscals en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), les quals enguany ascendeixen a 179. 478 euros i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), les quals s’estableixen en les ordenances.

De forma paral·lela, la taxa per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems estableix bonificacions per capacitat econòmica i per acollir-se al sistema de reciclatge de residus. En l’exercici 2021, ascendeixen a 182.387 euros. També s’apliquen bonificacions de la taxa de subministrament d’aigua, les quals enguany suposen una reducció de 2.838 euros.

Finalment, cal destacar que també existeixen descomptes en els preus públics per a famílies nombroses, famílies monoparentals, víctimes de delictes de violència de gènere, persones amb discapacitat, etcètera.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image