Tipus de convocatòria: extraordinària.
Data i hora: 12 de febrer de 2021, a les 13.00 h.
Lloc: sala de plens.
Ordre del dia:

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
  2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 28 de gener de 2021.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de subvencions “Reiniciam Inca” per a l’any 2021.

Compartir

Newsletter Image