Tipus de sessió: ordinària.
Data i hora: 25 d’abril de 2024, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 21 de març de 2024.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança general de gestió recaptació i inspecció de tributs, i altres ingressos de dret públic local.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del calendari fiscal de 2024.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per iniciar l’expedient de concessió de la Medalla de la Ciutat al cronista honorari Sr. Gabriel Pieras Salom.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar el Pla Director del jaciment arqueològic de Son Mas des Potecari.
 7. Mocions urgents.
 8. Dació de compte dels escrits de incorporació de la regidora Sra. Maria Antònia Prats Rosselló en el grup municipal del Partit Popular i de designació per formar part de les diferents comissions i organismes.
 9. Dació de compte de les resolucions de la Batlia contràries a les objeccions efectuades dins l’any 2023.
 10. Dació de compte dels informes definitius de control financer derivats dels plans anuals de control financer de 2022 i 2021.
 11. Dació de compte de les actuacions de control realitzades per l’òrgan interventor l’any 2023.
 12. Dació de compte de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2023.
 13. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.100 al 1.603 de 2024.
 14. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 13, 20 i 27 de març, i de 5 i 10 d’abril de 2024.
 15. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image