Convocatòria de SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS, dia 31 de març de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de febrer de 2016.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 161 al 286 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia núm. 233/2016, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el que disposa l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms de l’exercici 2015.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2015.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del pressupost del Ajuntament i els seus organismes autònoms de l’exercici 2016.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal general de subvencions (ordenança).
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal del cementeri.
 9. Moció dels grups municipals per a la millora del sistema d’escolarització del municipi.
 10. Mocions urgents.
 11. Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en línia al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Inca

Compartir

Newsletter Image