Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 28 de gener de 2021, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 23 i 29 de desembre de 2020.
 3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.574 al 1.657 de 2020 i del núm. 1 al 33 de 2021.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis esportius municipals.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis i realització d’activitats a les escoles d’educació infantil municipals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la designació d’un representant municipal a l’Assemblea de Caixa Colonya.
 8. Moció del grup municipal Unidas Podemos en defensa d’una baixada de ràtios per garantir una educació segura i inclusiva.
 9. Moció del grup municipal Més per Inca per destinar dos solars del Ministeri de Defensa a promocions d’habitatge públic a Inca.
 10. Moció del grup municipal Més per Inca per adherir Inca a la commemoració dels 500 anys de les Germanies.
 11. Moció del grup municipal Unidas Podemos sobre la regulació del preu de l’electricitat.
 12. Moció del grup municipal del Partit Popular sobre la retirada d’elements que contenen amiant.
 13. Moció que presenta el PI-Proposta per les Illes per a la vacunació immediata de les treballadores familiars.
 14. Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer.
 15. Mocions urgents.
 16. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image