Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous 31 d’octubre de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 26 de setembre i 17 d’octubre de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.433 al 1.742 de 2019.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 25/2019.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal de suspendre la vigència de la concessió dels usuaris de l’aparcament de la plaça de Mallorca.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació definitiva del Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament d’Inca.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern relatiu als percentatges de plurianualitat a l’expedient de reforma de la plaça de Mallorca.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’atorgament del Premi Dijous Bo 2019.
 10. Moció del grup municipal de VOX Inca per rebutjar la concessió d’una subvenció del Govern de les Illes Balears a un festival de música urbana i reivindicativa.
 11. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE per a l’aprovació d’un reconeixement explícit al professorat, a la tasca docent i a la comunitat educativa.
 12. Moció del grup municipal de VOX Inca per a la regularització del tràfic a la zona escolar del CEIP Miquel Duran i Saurina i a l’IES Berenguer d’Anoia.
 13. Moció del grup municipal de MÉS per Inca de rebuig a la Sentència del Tribunal Suprem en relació amb el judici de l’1 d’octubre i en defensa dels drets fonamentals.
 14. Moció del grup municipal d’UNIDAS PODEMOS sobre l’impuls de la participació en polítiques i iniciatives que afectin el sector comercial dins l’àmbit municipal.
 15. Mocions urgents.
 16. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image