1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple.
  2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 27 de juliol de 2020 i 3 de setembre de 2020.
  3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 781 al 1.058 de 2020.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge per aprovar definitivament la modificació puntual núm. 10 del PGOU.
  5. Moció del grup municipal del Partit Popular per combatre l’ocupació il·legal.
  6. Moció del grup municipal de Vox Inca, relativa a l’establiment d’un destacament permanent de la UME a Mallorca.
  7. Moció del grup municipal de Vox Inca referent a la sortida de l’Ajuntament de la FEMP.
  8. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos contra el tràfic i la prostitució, i per al tancament de prostíbuls.
  9. Mocions urgents.
  10. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image