Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 22 de novembre de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25 d’octubre i 5 de novembre de 2018.
  2. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 41/2018
  3. Proposta de la Batlia per a l’aprovació i implantació de la carrera professional en els empleats públics municipals
  4. Dictamen de la Comissió d’Hisenda per a l’aprovació del Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms de 2019

Compartir

Newsletter Image