Tipus de sessió: ordinària.
Data i hora: 25/05/2023, 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 27 d’abril i 2 de maig de 2023.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la Modificació de crèdit núm. 6, en la modalitat de suplement de crèdit amb romanents de tresoreria per a despeses generals.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per revocar la delegació de facultats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de recaptació de tributs i altres recursos de dret públic no tributaris.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per revocar l’encàrrec de gestió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’adhesió al Conveni entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de les corporacions locals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores de subvencions a associacions de familiars d’alumnes de centres públics d’educació infantil i primària.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores de subvencions per a llibres de text.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per aprovar les bases reguladores de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2023.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’adscripció a l’Ajuntament de l’immoble situat al carrer de Mestre Torrandell, núm. 85.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per aprovar inicialment el Reglament regulador de la figura del/la cronista oficial de la ciutat d’Inca.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment el Pla Municipal de Mobilitat Urbana Sostenible.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 5 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 6 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 9 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
 15. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 15 del PGOU consistent en la diversificació de tipologies residencials permeses.
 16. Moció del regidor no adscrit, Sr. Gori Ferrà Frau, de mesures per pal·liar el tancament de l’escorxador.
 17.  Mocions urgents.
 18. Dació de compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2023.
 19. Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del primer trimestre de 2023.
 20. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 950 al 1.240 de 2023.
 21. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 19 i 26 d’abril, i 3 i 10 de maig de 2023.
 22. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image