Convocatòria de Ple de 26 de setembre de 2019, a les 19.30 h, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 5 de setembre de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.272 al 1.432 de 2019.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar la modificació de crèdit núm. 18/2019.
 4. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar inicialment la dissolució i la liquidació de l’Organisme Autònom Museu d’Inca.
 5. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar inicialment la dissolució i la liquidació de l’Organisme Autònom Inca Ràdio.
 6. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar inicialment la dissolució i la liquidació de l’Organisme Autònom Llar d’Infants d’Inca.
 7. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar inicialment la dissolució i la liquidació de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell.
 8. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar inicialment la dissolució i la liquidació de l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir.
 9. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal de modificar el Conveni col·lectiu amb el personal laboral.
 10. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal de modificar l’acord de carrera professional dels empleats públics.
 11. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per tal de modificar la plantilla del personal de l’Organisme Autònom Llar d’Infants d’Inca.
 12. Proposta de la Batlia per a l’adhesió a la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
 13. Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat per tal d’aprovar definitivament la modificació puntual núm. 9 del PGOU.
 14. Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat per tal d’aprovar inicialment la modificació puntual núm. 2 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
 15. Dictamen de la Comissió de Ciutadania i Drets Socials per a la denominació d’una zona verda i autoritzar la ubicació d’una escultura.
 16. Moció del grup municipal Unidas Podemos sobre mesures per tal d’avançar en la laïcitat de l’Estat en el àmbit municipal.
 17. Moció del grup municipal del Partit Popular per tal de garantir la universalitat del descompte pel transport aeri i marítim per als residents de les Illes Balears.
 18. Moció dels grups municipals Socialistes d’Inca, MÉS per Inca i Proposta per les Illes Balears sobre la conscienciació de l’emergència climàtica.
 19. Mocions urgents.
 20. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image