Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca, que tindrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 28 de juny de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 21 de maig i de 31 de maig de 2018.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 814 al 965 de 2018.
 3. Dació de compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació del preu públic de l’escola d’educació infantil municipal.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar l’expedient núm. 19/2018 de modificació de crèdit.
 6. Proposta de la Batlia per a l’assumpció a favor del Consell de Mallorca de la titularitat i gestió del centre i servei de la Residència Miquel Mir.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar el contracte de concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per aprovar les bases reguladores de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2018.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment la modificació del Reglament d’ús del Casal de Joves.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment el Reglament d’ús per a la cessió d’espais en el Museu del Calçat.
 11. Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
 12. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca per a l’adequació de la renda mínima d’inserció als requeriments de la Carta Social Europea.
 13. Mocions urgents.
 14. Precs i preguntes.

 

Compartir

Newsletter Image