Convocatòria de SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS dia 24 de novembre de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dia 27 d’octubre i 4 de novembre de 2016.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.119 al 1.262 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions núm. 1.158 de l’Ajuntament, núm. 71 i 79 de l’OA IMAF, i núm. 19/2016 de l’OA Llar d’Infants, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 22/2016
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2015 i anteriors de l’Ajuntament
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2016 i anteriors de l’IMAF
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics municipals
 8. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial del Reglament de funcionament del Casal d’Entitats Ciutadanes d’Inca
 9. Proposta de la Batlia per a l’adhesió al manifest unitari de 25 de novembre, dia per a l’eliminació de la violència cap a les dones
 10. Moció del grup municipal de Proposta per les Illes-PI Inca per donar un impuls a la indústria balear i inquera, i recuperar el teixit industrial perdut
 11. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per a l’impuls de mesures per solucionar la situació del Sàhara Occidental durant la presidència espanyola del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
 12. Mocions urgents
  1. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de despes i ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms
  2. Dació de comptes de l’execució trimestral i del període mig de pagament corresponent al tercer trimestre de 2016
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural per a l’aprovació definitiva de l’Ordenança per a la tinença responsable d’animals domèstics (text de l’ordenança)
  4. Moció del grup municipal Partit Popular per a la millora de l’estacionament a la nostra ciutat
 13. Precs i preguntes

Compartir

Newsletter Image